Logo Search packages:      
Sourcecode: gretl version File versions

gretl_f2c.h

#ifndef GRETL_F2C_H
#define GRETL_F2C_H

#include <stdint.h>

typedef int32_t integer;
typedef unsigned long uinteger;
typedef char *address;
typedef short int shortint;
typedef float real;
typedef double doublereal;
typedef struct { real r, i; } complex;
typedef struct { doublereal r, i; } doublecomplex;
typedef long int logical;
typedef short int shortlogical;
typedef char logical1;
typedef char integer1;

#define TRUE_ (1)
#define FALSE_ (0)

/* Extern is for use with -E */
#ifndef Extern
#define Extern extern
#endif

/* I/O stuff */

#ifdef f2c_i2
/* for -i2 */
typedef short flag;
typedef short ftnlen;
typedef short ftnint;
#else
typedef long int flag;
typedef long int ftnlen;
typedef long int ftnint;
#endif

/*external read, write*/
typedef struct
{   flag cierr;
   ftnint ciunit;
   flag ciend;
   char *cifmt;
   ftnint cirec;
} cilist;

/*internal read, write*/
typedef struct
{   flag icierr;
   char *iciunit;
   flag iciend;
   char *icifmt;
   ftnint icirlen;
   ftnint icirnum;
} icilist;

/*open*/
typedef struct
{   flag oerr;
   ftnint ounit;
   char *ofnm;
   ftnlen ofnmlen;
   char *osta;
   char *oacc;
   char *ofm;
   ftnint orl;
   char *oblnk;
} olist;

/*close*/
typedef struct
{   flag cerr;
   ftnint cunit;
   char *csta;
} cllist;

/*rewind, backspace, endfile*/
typedef struct
{   flag aerr;
   ftnint aunit;
} alist;

/* inquire */
typedef struct
{   flag inerr;
   ftnint inunit;
   char *infile;
   ftnlen infilen;
   ftnint   *inex;   /*parameters in standard's order*/
   ftnint   *inopen;
   ftnint   *innum;
   ftnint   *innamed;
   char *inname;
   ftnlen   innamlen;
   char *inacc;
   ftnlen   inacclen;
   char *inseq;
   ftnlen   inseqlen;
   char *indir;
   ftnlen   indirlen;
   char *infmt;
   ftnlen   infmtlen;
   char *inform;
   ftnint   informlen;
   char *inunf;
   ftnlen   inunflen;
   ftnint   *inrecl;
   ftnint   *innrec;
   char *inblank;
   ftnlen   inblanklen;
} inlist;

#define VOID void

union Multitype { /* for multiple entry points */
   integer1 g;
   shortint h;
   integer i;
   /* longint j; */
   real r;
   doublereal d;
   complex c;
   doublecomplex z;
   };

typedef union Multitype Multitype;

/*typedef long int Long;*/  /* No longer used; formerly in Namelist */

struct Vardesc { /* for Namelist */
   char *name;
   char *addr;
   ftnlen *dims;
   int type;
   };
typedef struct Vardesc Vardesc;

struct Namelist {
   char *name;
   Vardesc **vars;
   int nvars;
   };
typedef struct Namelist Namelist;

#define abs(x) ((x) >= 0 ? (x) : -(x))
#define dabs(x) (doublereal)abs(x)
#ifndef min
# define min(a,b) ((a) <= (b) ? (a) : (b))
#endif
#ifndef max
# define max(a,b) ((a) >= (b) ? (a) : (b))
#endif
#define dmin(a,b) (doublereal)min(a,b)
#define dmax(a,b) (doublereal)max(a,b)
#define bit_test(a,b)  ((a) >> (b) & 1)
#define bit_clear(a,b) ((a) & ~((uinteger)1 << (b)))
#define bit_set(a,b)  ((a) | ((uinteger)1 << (b)))

/* procedure parameter types for -A and -C++ */

#define F2C_proc_par_types 1
#ifdef __cplusplus
typedef int /* Unknown procedure type */ (*U_fp)(...);
typedef shortint (*J_fp)(...);
typedef integer (*I_fp)(...);
typedef real (*R_fp)(...);
typedef doublereal (*D_fp)(...), (*E_fp)(...);
typedef /* Complex */ VOID (*C_fp)(...);
typedef /* Double Complex */ VOID (*Z_fp)(...);
typedef logical (*L_fp)(...);
typedef shortlogical (*K_fp)(...);
typedef /* Character */ VOID (*H_fp)(...);
typedef /* Subroutine */ int (*S_fp)(...);
#else
typedef int /* Unknown procedure type */ (*U_fp)();
typedef shortint (*J_fp)();
typedef integer (*I_fp)();
typedef real (*R_fp)();
typedef doublereal (*D_fp)(), (*E_fp)();
typedef /* Complex */ VOID (*C_fp)();
typedef /* Double Complex */ VOID (*Z_fp)();
typedef logical (*L_fp)();
typedef shortlogical (*K_fp)();
typedef /* Character */ VOID (*H_fp)();
typedef /* Subroutine */ int (*S_fp)();
#endif
/* E_fp is for real functions when -R is not specified */
typedef VOID C_f; /* complex function */
typedef VOID H_f; /* character function */
typedef VOID Z_f; /* double complex function */
typedef doublereal E_f; /* real function with -R not specified */

#endif /* GRETL_F2C_H */

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index