Logo Search packages:      
Sourcecode: gretl version File versions  Download package

addons-i18n.c
/* translatable strings for gretl addons */

const char *gig_translations[] = {
  N_("gig"),
  N_("APARCH"),
  N_("AR lags"),
  N_("ARCH"),
  N_("Constant"),
  N_("Covariance estimator"),
  N_("Density"),
  N_("Dependent Variable"),
  N_("Distribution"),
  N_("EGARCH"),
  N_("GARCH"),
  N_("GED"),
  N_("GJR"),
  N_("Hessian"),
  N_("Mean regressors"),
  N_("Model type"),
  N_("NARCH"),
  N_("Normal"),
  N_("OPG"),
  N_("Plot type"),
  N_("Sandwich"),
  N_("Skewed GED"),
  N_("Skewed t"),
  N_("TARCH"),
  N_("Taylor/Schwert GARCH"),
  N_("Time series"),
  N_("Variance regressors"),
  N_("Verbosity"),
  N_("t")
};

const char *ivpanel_translations[] = {
  N_("Between model"),
  N_("Fixed effects"),
  N_("G2SLS"),
  N_("dependent variable"),
  N_("instruments"),
  N_("regressors")
};

const char *SVAR_translations[] = {
  N_("AB-model"),
  N_("C-model"),
  N_("Constant"),
  N_("Exogenous regressors"),
  N_("IRF by shock"),
  N_("IRF by var"),
  N_("KPSW"),
  N_("Lags"),
  N_("Model type"),
  N_("Plot type"),
  N_("Time trend"),
  N_("VAR variables"),
  N_("horizon"),
  N_("plain"),
  N_("template")
};


Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index